Vyhlásenie o nakladaní s osobnými údajmi

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie") a dalších právních předpisů České republiky. Úplné znenie všeobecného nariadenia je k dispozícii tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HOKR, spol. s r.o.,, so sídlom Smilova 485, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 00580295, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové pod spisovou značkou C 121 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "spoločnosť"). Kontaktný e-mail: info@hokr.cz

Účelom vyhlásenia je informovať fyzické osoby ako dotknuté osoby v zmysle všeobecného nariadenia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s odberom ponúk priemyselných hnojív prostredníctvom webového portálu www.hnojiva.cz..

Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu IČO, kontaktný e-mail a telefónne číslo. Spracúvaním sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie, uchovávanie a spracovanie údajov na účely informovania o ponukách priemyselných hnojív.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Súhlas sa udeľuje vyplnením požadovaných polí (IČO, kontaktný e-mail a telefónne číslo) prostredníctvom formulára na webovej stránke hnojiva.cz. a zaslaním žiadosti o zasielanie ponúk priemyselných hnojív. Osobné údaje získané vyššie uvedeným spôsobom spoločnosť nepoužije na iné účely ako na zasielanie ponúk priemyselných hnojív. Poskytnutý súhlas so zasielaním ponúk je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. V takom prípade sa ponuky už nebudú zasielať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov v požadovanom rozsahu však nie je možné zasielať ponuky.

Ak sa na základe zaslanej ponuky rokuje o uzatvorení zmluvy alebo sa zmluva uzatvára, osobné údaje sa môžu spracúvať aj na účely rokovania a následného plnenia zmluvy a plnenia zákonných (účtovných, daňových a pod.) povinností spoločnosti. V tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy alebo plnenie zákonnej povinnosti. Spoločnosť môže na uzavretie zmluvy vyžadovať aj ďalšie osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu sídla, IČO a iné potrebné údaje.

Spoločnosť neprenáša osobné údaje tretím stranám. Výnimky môžu nastať v situáciách, keď to spoločnosti ukladá alebo povoľuje zákon, keď je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo keď má spoločnosť oprávnený záujem.

Osobné údaje získané na základe súhlasu spoločnosť uchováva po dobu platnosti súhlasu, inak 1 rok.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú dotknuté osoby podľa všeobecného nariadenia nárok na nasledujúce práva:

  • - právo na prístup k údajom: dotknutá osoba má právo vedieť, či a aké osobné údaje spoločnosť spracúva, a ak spracúva, má právo na ďalšie informácie uvedené v článku 15 všeobecného nariadenia;
  • - právo na opravu: dotknutá osoba môže požiadať o bezodkladnú opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov; dotknutá osoba však zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v dotazníku a spoločnosť považuje všetky poskytnuté údaje za správne a úplné;
  • - právo na vymazanie údajov: dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie svojich údajov v prípade odvolania súhlasu s ich spracovaním a v ďalších prípadoch stanovených v článku 17 všeobecného nariadenia; právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je spoločnosť povinná spracúvať osobné údaje zo zákona, ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie alebo na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov voči spoločnosti;
  • - právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba môže požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné, až do ich opravy a v ďalších prípadoch uvedených v článku 18 všeobecného nariadenia;
  • - právo na prenosnosť údajov: ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu a spracúvajú sa automatizovaným spôsobom, dotknutá osoba môže požiadať o ich poskytnutie v strojovo čitateľnom formáte a môže ich poskytnúť tretím stranám podľa vlastného uváženia;
  • - právo namietať proti spracúvaniu: ak dotknutá osoba namieta proti spôsobu spracúvania jej osobných údajov, môže za podmienok stanovených v článku 21 všeobecného nariadenia vzniesť námietku voči spracúvaniu dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7.
  • - právo odvolať súhlas a neposkytnúť údaje: dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať vyššie uvedeným spôsobom; dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, ale v takom prípade nie je možné poskytnúť požadovanú ponuku;